საქართველოს მეფრინველეთა ასოცოციაცია ჩამოყალიბდა

მიმდინარეწლის 15 ივლისს საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის საკონფერენციო დარბაზში 

საფუძველი ჩაეყარა საქართველოს მეფრინველეთა ასოციაციის ჩამოყალიბებას.მეფრინველეთა 

ასოციაციის ჩამოყალიბების მიზანია დარგის განვითარება. კერძოდ:

მეფრინველეობისბიზნესსექტორშიარსებულიპრობლემებისიდენტიფიცირებადამისიგადაჭრისგზებზეერთობლივიმუშაობა
მთავრობასთანკომუნიკაცია
ახალიკადრებისგაზრდა/კვალიფიკაციისამაღლება;
ახალგაზრდებისდაინტერესება.

შეხვედრასესწრებოდნენმეფრინველეობისდარგშიმოღვაწებიზნესმენებიმთელისაქართველოდან. შეხვედრაზეგანიხილესასოციაციისსტრუქტურადაწესდება.

ასევეიმსჯელესასოციაციისფუნქციონირებისდახვეწისგზებსადასაშუალებებზე. შეხვედრაზედაიგეგმასამომავლოაქტივობები.

აღსანიშნავია, რომუახლოესმომავალშიასოციაციაოფიციალურადდაფუძნდებადაიურიდიულსტატუსსმიიღებს. ასოციაციისდამფუძნებლებიდაწევრებიმიიჩნევენ, რომგაერთიანებულიძალებითშეძლებენდარგშიასებულიპრობლემებისეფექტურადგადაწყვეტას.

ბიზნესგაერთიანება GEA მხარსუჭერსმსგავსისექტორულიასოციაციებისდაფუძნებასდაფუნქციონირებას.