სამმხრივი დიალოგი

სოციალური დიალოგი

2010 წლიდან „საქართველოს დამსაქმბელეთა ასოციაცია“ მონაწილეა სამმხრივი სოციალური დიალოგის.

სოციალურიდიალოგიარისშრომითიურთიერთობისსისტემურიფორმა, რომელიცუზრუნველყოფსშრომითიურთიერთობებისმონაწილესუბიექტებისინტერესებისდაცვასდამათშორისწარმოქმნილსადავოსაკითხებზემხარეებისთვისმისაღებიშეთანხმებისმიღწევას.

სოციალურიდიალოგისმიზანსწარმოადგენსდაინტერესებულმხარეებსშორისთანაბარუფლებიანობისდადემოკრატიულღირებულებებზეაგებულიშრომითიურთიერთობებისჩამოყალიბება. სოციალურიდიალოგი, ძირითადად, ხორციელდებასამთავრობოდასაწარმოოდონეზე. სამთავრობოდონეზესოციალურიდიალოგისმონაწილემხარეებიარიანმთავრობა, პროფესიულიგაერთიანებებიდადამსაქმებელთაგაერთიანებები. მხარეებისმოლაპარაკებისძირითადისაგანიარისშრომისპირობებისადადასაქმებულთაინტერესებისსაკანონმდებლორეგულირებისსაკითხები. საწარმოოდონეზესოციალურიდიალოგისმონაწილეებიარიანდასაქმებულთაპროფესიულიგაერთიანებებიდაუშუალოდდამსაქმებელი.

სოციალურიდიალოგისფარგლებში, მათიმოლაპარაკებისძირითადსაგანსწარმოადგენსდასაქმებულთაადგილობრივგაერთიანებასადადამსაქმებელსშორისკოლექტიურიშრომითიხელშეკრულებისგაფორმებადაამხელშეკრულებითაღებულივალდებულებებისშესრულება. სწორედკოლექტიურიშრომითიხელშეკრულებისიმპლემენტაციაარისსოციალურიდიალოგისერთ-ერთიძირითადიფორმა.

2010 წლის 2 მარტს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გამოსცა ბრძანება №57, „სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის დებულებისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ. კომისიის თავმჯდომარეა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი. საქმიანობისას კომისია ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, საერთაშორისო ხელშეკრულებებით, მოქმედი კანონმდებლობით, პარლამენტის დადგენილებებით, პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის და მთავრობის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით, კომისიის დებულებით და მინისტრის ბრძანებებით. თითოეული მხარე წარმოდგენილია ხუთი წევრით

 

 

 

 

 

 

Last modified onTuesday, 22 November 2016 16:18