employer.ge logo

კადრების განვითარება


  • თემატურ საინფორმაციო შეხვედრებში მონაწილეობა;
  • მონაწილეობა ასოციაციის მიერ დაფინასებულ სემინარებში/ტრენინგებში;
  • საზღვარგარეთ ტრენინგების ორგანიზება